Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Vectron Systems CZ s.r.o. se sídlem: Vrážská 238/8, 153 00 Praha 5, identifikační číslo: IČ: 26711575, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88935, (dále jen „dodavatel“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi dodavatelem a jinou osobou (dále jen „odběratel“) prostřednictvím internetového obchodu dodavatele. Internetový obchod je dodavatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese eshop.vectron.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).

1.2. Obchodní podmínky se mimo článku 1. 4. a článku 7. nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od dodavatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“). Veškeré smluvní vztahy mezi dodavatelem a osobami definovanými v první větě tohoto odstavce se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, pokud není mezi stranami dohodnuto jinak.

1.3. S ohledem na skutečnost, že na webových stránkách je nabízeno zejména vysoce specializované zboží, doporučuje dodavatel, aby všichni zájemci o nákup nabízeného zboží dodavatele nejprve kontaktovali na emailové adrese objednavky(at)vectron.cz či přes kontaktní formulář, kde jim bude poskytnuta veškerá zákaznická péče a pomoc s výběrem zboží a zejména technická doporučení stran vhodnosti a použitelnosti zboží. Dodavatel výslovně nedoporučuje zákazníkům, aby mimo nejjednodušších periferních zařízení nakupovali přes internetový obchod konkrétní zboží, internetový obchod doporučuje využít jako internetový katalog, na základě kterého lze kontaktovat dodavatele stran smluvení možnosti nákupu konkrétního vhodného zboží.

1.4. Je-li odběratelem podnikatel, není odeslaná objednávka generovaná webovou stránkou návrhem na uzavření kupní smlouvy, ale pouze nezávazným sdělením, že odběratel připraven jednat s dodavatelem o uzavření smlouvy. Dodavatel na základě následné komunikace s odběratelem v případě zájmu zašle odběrateli návrh na uzavření smlouvy se všemi náležitostmi, smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu odběratele dodavateli s tímto jeho návrhem. V případě návrhu odběratele na změnu návrhu smlouvy, návrh smlouvy zaniká a dodavatel odběrateli znovu vystaví nový návrh smlouvy, v němž odběrateli potvrdí druh, předpokládanou cenu, množství produktů, jež se odběrateli zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny. Kupní smlouva mezi oběma stranami, a to v té podobě, jak je uvedeno v pozdějším návrhu smlouvy, je pak uzavřena okamžikem, kdy závazný souhlas s návrhem smlouvy obdrží dodavatel. Přijetí nabídky má účinky pouze tehdy, pokud se shoduje s nabídkou ve všech náležitostech. Případné odlišné všeobecné obchodní podmínky odběratele jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu dodavatele. Za souhlas s návrhem smlouvy lze považovat i částečné/plné uhrazení kupní ceny či zálohy na kupní cenu. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem v jiné formě než písemné je pro určení obsahu smlouvy rozhodující pouze v případě, že se na jeho pořízení dodavatel a odběratel výslovně dohodli a jeho obsah oba písemně výslovně schválili. V závislosti na typu výrobku se termín dodání zboží, není-li toto zboží skladem, pohybuje mezi třemi až osmi týdny. Jedná-li se proto pro odběratele o důležitou objednávku, kdy na dodání zboží později odběratelem stanovené lhůtě by nemusel mít zájem, je nutno, aby to sdělil před akceptací návrhu smlouvy dodavateli. Dodavatel pak do sedmi dnů sdělí odběrateli předpokládaný termín dodání, nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek.

2. Vznik smluvního vztahu

2.1. V případě uzavírání kupní smlouvy cestou webového formuláře na webovém rozhraní obchodu na adrese eshop.vectron.cz platí následující:

2.1.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a dodavatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.1.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, informace o ceně zboží s daní z přidané hodnoty je vždy uvedena u detailního popisu zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost dodavatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.1.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.1.4. Pro objednání zboží vyplní odběratel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ odběratel do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.1.5. Před zasláním objednávky dodavateli je odběrateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky odběratel vložil, a to i s ohledem na možnost odběratele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle odběratel dodavateli kliknutím na tlačítko „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou dodavatelem považovány za správné. Dodavatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení odběrateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty odběratele uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa odběratele“).

2.1.6. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat odběratele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.1.7. Smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je dodavatelem zasláno odběrateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty odběratele.

2.1.8. Odběratel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí odběratel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.2. Odběratel nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2.3. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem v jiné formě než písemné je pro určení obsahu smlouvy rozhodující pouze v případě, že se na jeho pořízení dodavatel a odběratel výslovně dohodli a jeho obsah oba písemně výslovně schválili.

2.4. Odběratel podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem a s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami u nakupovaných výrobků.

3. Ceny a platební podmínky

3.1. Všechny ceny jsou smluvní. Kupní ceny uvedené v internetovém obchodě na adrese eshop.vectron.cz jsou platné v okamžiku objednání, jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Společně s kupní cenou je odběratel povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny cen i bez předchozího ohlášení (např. v případě změny kurzů zahraniční měny vůči Kč nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží).

3.2. Dodavatel nepožaduje od odběratele zálohu či jinou obdobnou platbu. Dodavatel je ovšem oprávněn, zejména v případě, že ze strany odběratele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží odběrateli. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může odběratel uhradit dodavateli následujícími způsoby:
v hotovosti v provozovně dodavatele;
v hotovosti na dobírku v místě určeném odběratelem v objednávce;
bezhotovostně převodem na účet dodavatele č. 51-118510217/0100, vedený u Komerční banky, a.s. (dále jen „účet dodavatele“).
V případě uzavírání kupní smlouvy cestou webového formuláře na webovém rozhraní obchodu a adrese eshop.vectron.cz jsou způsoby platby uvedeny v objednávkovém formuláři při zadávání údajů pro objednání zboží. Převzetí zboží odběratelem je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet dodavatele nebo uhrazením v hotovosti v pokladně dodavatele či přepravci v případě dobírky.

3.4. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání.

3.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví dodavatel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy odběrateli daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví dodavatel odběrateli po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu odběratele, případně dodavatel vystaví listinnou fakturu při dodání zboží odběrateli. V pochybnostech se má za to, že odběratel fakturu obdržel 3 den po dodání zboží. Vystavená faktura slouží zároveň jako dodací list a prokazuje dodání zboží odběrateli, v případě zásilky potvrzuje její vypravení.

4. Termín a místo plnění

4.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku odběratele, nese odběratel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.2. Je-li dodavatel podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené odběratelem v objednávce, je odběratel povinen převzít zboží při dodání.

4.3. V případě, že je z důvodů na straně odběratele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je odběratel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.4. Při převzetí zboží od přepravce je odběratel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí odběratel zásilku od přepravce převzít.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Odběratel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání odběratele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má odběratel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může odběratel využit vzorový formulář poskytovaný dodavatelem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek, přijetí formuláře dodavatelem bude odběrateli potvrzeno. Odstoupení od kupní smlouvy může odběratel zasílat mimo jiné na adresu dodavatele Věštínská 36/9, 153 00 Praha 5 – Radotín. Rozhodne-li se odběratel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu dodavatele spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být dodavateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy odběratelem. Odstoupí-li odběratel od kupní smlouvy, nese odběratel náklady spojené s navrácením zboží dodavateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek vrátí dodavatel peněžní prostředky přijaté od odběratele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy odběratelem, a to stejným způsobem, jakým je dodavatel od odběratele přijal. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté odběratelem již při vrácení zboží odběratelem či jiným způsobem, pokud s tím odběratel bude souhlasit a nevzniknou tím odběrateli další náklady. Odstoupí-li odběratel od kupní smlouvy, dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky odběrateli dříve, než mu odběratel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku odběratele na vrácení kupní ceny.

5.6. Do doby převzetí zboží odběratelem je dodavatel oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí dodavatel odběrateli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený odběratelem.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut odběrateli dárek, je darovací smlouva mezi dodavatelem a odběratelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy odběratelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a odběratel je povinen spolu se zbožím dodavateli vrátit i poskytnutý dárek.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Dodavatel odpovídá odběrateli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména dodavatel odpovídá odběrateli, že v době, kdy odběratel zboží převzal:
má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které dodavatel nebo výrobce popsal nebo které odběratel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití dodavatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.1. a 6.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí odběratelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Odběratel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje odběratel u dodavatele na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dodavatel obdržel od odběratele reklamované zboží.

6.6. Smluvní záruka za jakost se odběrateli, který není podnikatelem, neposkytuje.

7. Smluvní záruka za jakost poskytovaná podnikateli

7.1. Dodavatel přejímá závazek odstranit bezplatně v záruční době řádně a včas oznámené vady zboží, u kterého dodavatel či jeho výrobce smluvní záruku inzerují či uvádí v záručním listě nebo faktuře. Dodavatel odstraní vadu dle svého rozhodnutí opravou či výměnou. Odběratel na své náklady zajistí pracovní přístup ke zboží, jeho případnou demontáž a opětovnou instalaci, nezbytné k řádnému provedení opravy/výměny. Obsahem záruky není závazek, že se po celou záruční dobu neobjeví vada.

Výše uvedené je výlučnou definicí obsahu záruky za jakost zboží přejímané dodavatelem.

7.2. Záruční doba trvá dobu uvedenou výrobcem či dodavatelem při inzerci, v záručním listě nebo faktuře a začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží odběratelem. Převzal-li odběratel věc až po dni, do kterého měl povinnost ji převzít, běží záruční doba již ode dne, kdy měl tuto povinnost.

7.3. Smluvní záruka za jakost se vztahuje na vady, které mají svůj původ ve výrobě, v použitém materiálu či způsobu zpracování, v montáži nebo instalaci předmětu plnění provedenými dodavatelem. Dodavatel je povinen plnit své závazky vyplývající ze smluvní záruky pouze tehdy, pokud odběratel není v prodlení s úhradou ceny předmětu plnění. Práva odběratele ze smluvní záruky, nebyla-li uplatněna v záruční době.

7.4. Reklamaci v rámci smluvní záruky je nutné uplatnit emailové adrese dodavatele info(at)vectron.cz. Nejpozději do dvou pracovních dnů budou odběrateli zaslány informace o dalším postupu (adresa autorizovaného servisního střediska, nebo návratový kód, pod kterým zboží zašle na adresu dodavatele, případně formulář pro popis závady). Vady, které mohou způsobit škodu, je odběratel oznámí dodavateli okamžitě s následným písemným potvrzením. Písemné oznámení vady musí obsahovat popis vady, případně uvedení jak se vada projevuje a musí být doručeno dodavateli v záruční době. Odběratel nese nebezpečí škod vzniklých v důsledku porušení jeho povinností dle tohoto článku.

7.5. V případě, že se odběratel a dodavatel dohodnou na odeslání vadného zboží na reklamaci přepravní službou na adresu provozovny dodavatele nebo autorizovaného servisu, reklamované zboží musí důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně „REKLAMACE“ a má obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje odběratele (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je ztížena či znemožněna identifikace původu i závady zboží.

7.6. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady způsobené neodborným zásahem odběratele nebo třetí osoby, špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Rovněž se nevztahuje na výměnu žárovek, těsnění a snímatelných částí ze skla, gumy, plastických hmot, na funkční termopojistky a jejich opětovné zapnutí, na výměnu pojistek, na spotřební materiál, na filtry a nástavce, tlačítka, jakékoli gumové části, kabely, keramické nebo skleněné povrchy, promáčknuté, poškrábané nebo natřené části a na běžné opotřebení pohyblivých částí.

7.7. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno zaznamenat do přepravního listu a řešit s dopravcem),
porušením ochranných pečetí, protiprachových pásků a garančních nálepek, pokud na výrobku jsou,
poškozením či odstraněním vlastního označení společnosti Vectron (např. označení komponent nálepkami s čárovým kódem nebo výrobním číslem apod.), pokud se na výrobku nacházelo,
mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou,
bylo-li zboží používáno v podmínkách, které neodpovídá svými parametry běžnému provoznímu prostředí,
zboží bylo poškozeno živly,
zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (u speciálního zboží může být dokumentace pouze v anglickém jazyce),
zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající především ČSN 33 20 00, ČSN 33 21 30 a ČSN 33 21 80 (přepětím v rozvodné síti),
prováděním úprav na zařízení bez předchozího písemného svolení dodavatele.
7.8. Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, dodavatelem a odběratelem výslovně dohodnuty, vymíněny nebo dodavatelem deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

7.9. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou odběratelem (v reklamačním webovém formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

7.10. Zjistí-li dodavatel, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, bude reklamace zamítnuta. V případě, že odběratel souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Před provedením placené opravy bude odběratel informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době, nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu odběratele (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy, např. vyplněním servisního formuláře) učiněném po informování dle předchozí věty.

7.11. Dodavatel má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

7.12. V souvislosti se svými povinnostmi ze smluvní záruky není dodavatel povinen odstraňovat bezplatně vady zboží na jiném místě než ve své označené provozovně nebo v místě smluveném pro dodání zboží.

7.13. V případě, že odběratel oznámí dodavateli vady zboží dle článku 7., a na zboží nejsou zjištěny žádné vady, za které by byl dodavatel odpovědný, nahradí odběratel dodavateli náklady vzniklé s tímto oznámením. Těmi se rozumí zejména náklady spojené s odborným posouzením, náklady na dopravu zboží, náklady na dopravu servisního technika i náklady na odměnu servisního technika. Náklady spojené s odborným posouzením vady v případě, že se jedná o vadu dle čl. 7.6. a 7.7. nebo že se výrobek projeví jako funkční, činí 550,- Kč bez DPH za každou i započatou půlhodinu práce. Odběratel je povinen tyto náklady uhradit do 5 dnů od jejich vyúčtování dodavatelem.

7.14. Dodavatel odstraní vadu dle smluvní záruky dle svého rozhodnutí opravou, výměnou případně slevou z kupní ceny. Přesná lhůta pro odstranění vady bude stanovena dodavatelem v reklamačním protokolu, který se o uplatnění vady mezi smluvními stranami sepíše. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se dodavatel s odběratelem dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat. Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí dodavatel. Odběratel, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny. Vadné části zboží, které byly vyměněny, zůstávají v majetku dodavatele.

7.15. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, dodavatel je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

7.16. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl odběratel povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

7.17. Po vyřízení reklamace dodavatel upozorní o ukončení reklamace odběratele buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je odběratel povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem. Nevyzvedne-li si odběratel opravený výrobek do 30 dnů ode oznámení o vyřízení reklamace dle prvního odstavce tohoto článku, počne dodavatel odběrateli účtovat skladné ve výši Kč 50,- Kč za den. Nevyzvedne-li si odběratel výrobek po uplynutí lhůty šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen si výrobek vyzvednout, je dodavatel oprávněn tento výrobek prodat.

7.18. Postup reklamace dle smluvní záruky v případě níže uvedeného zboží prodávaného dodavatelem probíhá dle níže uvedených podmínek. Jedná se o toto zboží: osobní počítače, notebooky, monitory, telekomunikační a síťové zařízení, tiskárny, scannery a jiné periférie.

Odběratel doručí na vlastní riziko reklamované zboží na adresu servisního oddělení Vectron. Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně příruček, kabelů, disket a ostatního příslušenství. K periferiím musí být dále přiložen Záruční list. K tiskárnám a monitorům musí být též přiložen kompletně vyplněný Záruční list (s podpisem prodejce i koncového uživatele a datum prodeje) a kopie prodejního dokladu prodejce. Upřesnění záručních podmínek a délka záruky (počítá od data prodeje koncovému uživateli) jsou uvedeny na Záručním listě. Ke každé položce zboží musí být připojena kopie dodacího/záručního listu a daňového dokladu Vectron a přesný popis závady.
Tyto reklamace na dodávky se neřídí reklamačním řádem Vectron, ale garančními a reklamačními podmínkami firem, od kterých Vectron dodávku zprostředkoval. Vectron nenese žádnou zodpovědnost za nesplnění garančních podmínek těchto dodavatelů.
Reklamace tiskáren Hewlett Packard, EPSON, CANON, OKI, Samsung – Inkoustové, termo a jehličkové tiskárny lze přijmout do záruční opravy pouze při používání originální cartridge a barvící pásky stanovených výrobcem (vždy specifikováno v manuálu tiskárny). Pokud nejsou používány cartridge nebo barvící pásky stanovené výrobcem, není možné uplatňovat reklamaci jako záruční. Tiskárny lze přijmout do záruční opravy pouze v originálním obalu.
Veškerá zařízení a komponenty uvedené, ale i neuvedené v čl. 7.18, které nejsou výhradně výrobkem firmy Vectron spadají pod tento článek a tím i pro speciální garanční a servisní podmínky. Firma Vectron zprostředkuje zajištění servisního zásahu, ale nezodpovídá za situace dle aktuálních servisních a garančních podmínek jednotlivých dodavatelů a subdodavatelů.
 

8. Jiná práva a povinnosti

8.1. Dodavatel není ve vztahu k odběrateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje dodavatel prostřednictvím elektronické adresy info(at)vectron.cz. Informaci o vyřízení stížnosti odběratele zašle dodavatel na elektronickou adresu odběratele.

8.3. Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.4. Odběratel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Jiná ustanovení

9.1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Pokud vztah související s užitím webové rozhraní obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Dodavatel neodpovídá za nepřímé, následné nebo náhodné škody a ztrátu zisku, ani za žádné škody či ztráty vzniklé na základě kontraktů uzavřených mezi odběratelem a třetími osobami.

9.3. Odběratel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem dodavatele na elektronickou adresu odběratele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu odběratele.

Odběratel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky dodavatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač odběratele, může odběratel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9.4. Dodavatel dále neodpovídá odběrateli za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně dodavatel po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů dodavatele.

9.5. Odběratel souhlasí s tím, že dodavatel je oprávněn postoupit jakoukoli svou pohledávku za odběratelem i celou smlouvu s odběratelem třetí osobě. Odběratel není bez výslovného písemného souhlasu dodavatele oprávněn postoupit žádnou svoji pohledávku za dodavatelem ani žádnou smlouvu s dodavatelem.

9.6. Právní vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů.
9.7. Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.

9.8. Pokud odběratel odepře či zmaří doručení listiny od dodavatele, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.

9.9. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Odběratel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi dodavatele po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Odběratel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Odběratel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se odběratel domníval, že dodavatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života odběratele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat dodavatele nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby dodavatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Požádá-li odběratel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat. Dodavatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10. Odběratel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti odběratele odstranit z databáze. Osobní údaje odběratelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje odběratelů dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

9.11. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci a jsou k dispozici v sídle a provozovnách dodavatele nebo jako dokument na eshop.vectron.cz. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná.